SpawCity

+A
Powi?ksz tekst
-a
Zmniejsz text

Informacje o projekcie


POIG 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Dzia?anie 2.3. Inwestycje zwi?zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

POIG.02.03.00-00-003/10
"Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencja?u naukowo-badawczego wraz z rozbudow? infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa"
Czas realizacji: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS) stworzona zosta?a w celu zapewnienia spawalniczemu ?rodowisku naukowemu sta?ego i bezpiecznego dost?pu do zgromadzonych informacji w bazach danych poprzez sie? Internet.

W ramach projektu stworzone zosta?y systemy informatyczne, u?atwiaj?ce komunikacj? pomi?dzy beneficjentami ostatecznymi projektu, a tak?e bazy danych: prac badawczych i rozwi?zań technologicznych, potrzeb technologicznych przedsi?biorstw i jednostek naukowych, potencja?u badawczego jednostek naukowych, materia?ów konstrukcyjnych, badań zm?czeniowych oraz baza danych w zakresie in?ynierii ?rodowiska w spawalnictwie.

Dzi?ki IPS udost?pniona zosta?a bezpieczna ??czno?? w trybie on-line z akredytowanymi b?d? atestowanymi przez Instytut Spawalnictwa o?rodkami szkoleniowymi rozmieszczonymi w ca?ej Polsce. Wprowadzony zosta? nowy standard korzystania z informacji i danych, umo?liwiaj?cy z jednej strony dost?p na bie??co do zasobów baz danych, a z drugiej skrócenie czasu wymiany dokumentów.

IPS umo?liwia gromadzenie i udost?pnianie informacji o potencjale badawczym krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz innowacyjnych rozwi?zaniach technologicznych opracowanych w tych jednostkach i tym samym zapewnia nowoczesn? komunikacj? pomi?dzy twórcami innowacji i u?ytkownikami spawalnictwa.

?

?

STREFA DLA ZAREJESTROWANYCH

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS)

彩之星app怎么下载 东安县| 迁西县| 邹平县| 梁山县| 淮北市| 徐水县| 营山县| 东明县| 景谷| 新余市| 兴海县| 四平市| 佛山市| 佛坪县| 武义县| 永顺县| 江津市| 定日县| 银川市| 外汇| 资讯| 如东县| 盖州市| 闻喜县| 安塞县| 满洲里市| 商水县| 扎赉特旗| 施甸县| 龙井市| 邯郸市| 济南市| 奇台县| 都江堰市| 张家口市| 南江县| 搜索| 洛隆县| 饶阳县| 衡阳市| 元氏县|